Solcellsbilar åk 4-6

Bilar gjorda i kartong med solcell och motor från skolbesöket solcellsbilar och leda i lera på expectrum i Västerås. Fotograf: Matilda Hildingsson

Hos oss lyser alltid solen! Här får eleverna bygga solcellsbilar, vilket ger de möjlighet att utforskande arbeta med mekanik, konstruktion och elektricitet. Hur kan man göra en hjulupphängning, placerades solcellerna effektivt och hur överförs motorns energi till rörelse? Dessutom experimenterar eleverna med ledande lera och lysdiodrar för att få en praktisk upplevelse kring hur en elektrisk krets fungerar och hur vi kan påverka den.

Aktiviteten pågår under 90 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR11)

Teknik

Förmågor

 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.
 • Värdera konsekvenserna av olika teknikval för individ, samhälle och miljö.

Centralt innehåll Åk 4-6

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att åstadkomma ljud, ljus eller rörelse.
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Kunskapskrav  åk 6

 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.
Rörlig gifbild - Bilar gjorda i kartong med solcell och motor från skolbesöket solcellsbilar och leda i lera. Fotograf: Matilda Hildingsson