Motordrivna figurer åk 2-4

En motordriven bil i lego från skolbesöket motordrivna figurer hos expectrum. Fotograf: Matilda Hildingsson

Under detta skolbesök får eleverna, med hjälp av LEGO® Education Teknik och Vetenskap, bygga en figur som omvandlar elektrisk energi till rörelseenergi. Övningen låter eleverna träna på att samarbeta och följa en byggbeskrivning samtidigt som de praktiskt får arbeta med mekanik och konstruktioner. Utmaningen ligger i att utforska, undersöka och prova sig fram. Hur kan kugghjulen sitta och vad får det för påverkan på legobyggets rörelser?

Aktiviteten pågår under 90 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR22)

Teknik

Förmågor

 • Förmåga att reflektera över olika val av tekniska lösningar, deras konsekvenser för individen, samhället och miljön samt hur tekniken har förändrats över tid.
 • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Förmåga att genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Centralt innehåll

Åk. 1 – 3

 • Material för konstruktionsarbete. Materialens egenskaper och hur materialen benämns och kan sammanfogas.
 • Egna konstruktioner där man använder enkla mekanismer.
 • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, bilder, ord samt enkla fysiska och digitala modeller.

Åk. 4 – 6

 • Föremål som innehåller rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Egna konstruktioner där man använder mekanismer, elektriska kopplingar samt hållfasta och stabila strukturer.
 • Konsekvenser av teknikval: olika tekniska lösningars för- och nackdelar för människa och miljö.

Åk. 7 – 9

 • Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska system, till exempel informations- och kommunikationsteknik och transportsystem.
 • Tekniska lösningar för hållfasta och stabila konstruktioner samt betydelsen av materialens egenskaper, till exempel drag- och tryckhållfasthet, hårdhet och elasticitet.
 • Dokumentation av tekniska lösningar: skisser, ritningar, fysiska och digitala modeller samt rapporter som beskriver teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten.

Matematik

Centralt innehåll

Åk. 1 – 3

 • Jämförelser och uppskattningar av storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
 • Enkla tabeller och diagram och hur de används för att sortera data och beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.

Åk. 4 – 6

 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, massa, volym, tid och vinkel
  med standardiserade måttenheter samt enhetsbyten i samband med detta.
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.

Åk. 7 – 9

 • Reella tal och deras egenskaper samt talens användning i matematiska situationer.
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar.
 • Tabeller, diagram och grafer samt hur de tolkas och används för att beskriva resultat
  av egna och andras undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg.
En motordriven bil i lego från skolbesöket motordrivna figurer hos expectrum. Fotograf: Matilda Hildingsson