EV3 programmering åk. 4-9

EV3 robot på expectrum i Västerås. Foto: expectrum

Vad sägs om ett robotbesök?

Under detta skolbesök får eleverna lära sig om robotteknik, hur robotar fungerar och hur de kan styras. Eleverna får möta våra EV3-robotar som utvecklar elevernas programmeringskunskaper genom att de får programmera, testa och utveckla. Eleverna är aktiva under större delen av besöket och det brukar generera ett stort engagemang då EV3-roboten ger omedelbar respons på att deras programmering kommer till nytta för att lösa uppdrag efter uppdrag!

Aktiviteten pågår under 90 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR11)

Teknik

Förmågor

 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer

Centralt innehåll

Åk 4-6

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Åk 7-9

 • Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de programmeras.
 • Egna konstruktioner där man tillämpar styrning och reglering, bl.a med programmering.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter.

Kunskapskrav

åk 6

 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

åk 9

 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Eleven kan göra enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Matematik

Centralt innehåll

Åk. 4-6

 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i visuella programmeringsmiljöer
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter.
 • Proportionalitet och procent samt deras samband
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.

Åk. 7-9

 • Hur algoritmer kan skapas och användas vid programmering. Programmering i olika programmeringsmiljöer.
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.