Webbutveckling

Syftet med den här digitala lektionen är att eleverna ska få lära sig grunderna i webbutveckling genom att programmera en egen hemsida. Eleverna får programmera en enkel hemsida med olika element så som texter, bilder, färger och länkar.

Tidsåtgång: Den digitala lektionen pågår i ca 20 min. För mer information om tidsåtgång, se lärarhandledning.

Förkunskaper:  Inga specifika förkunskaper.

Kräver: Dator, (gärna) mus och internetuppkoppling.

Hur: Den digitala lektionen kan ses i helgrupp, eller användas i samband med grupparbete, enskilt arbete eller i samband med distansundervisning.

 

Kopplingar till Läroplanen

LGR22 & GY11

Teknik åk 7-9

Förmågor

  • Kunskaper om tekniska lösningar och hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Centralt innehåll

  • Hur komponenter och delsystem benämns och samverkar inom tekniska sy­stem, till exempel informations- och kommunikationsteknik och transport­system.
  • Egna konstruktioner där man använder styrning eller reglering med hjälp av programmering.

Matematik åk 7-9

Centralt innehåll

  • Programmering i visuell och textbaserad programmeringsmiljö. Hur algo­rit­mer skapas, testas och förbättras vid programmering.

Gymnasieskolans uppdrag

  • Bidra till att alla elever utvecklar kunskaper och förhållningssätt som främjar entreprenörskap, företagande och innovationstänkande vilka ökar elevernas möjligheter till framtida sysselsättning, genom företagande eller anställning
  • Bidra till att utveckla elevernas digitala kompetens. Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling
  • Alla elever ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska också ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera information.
  • Genom dessa kunskaper och förhållningssätt kopplade till digital kompetens, entreprenörskap och innovationstänkande utvecklar eleverna förmågor som är viktiga i såväl arbets- och samhällslivet som vid vidare studier.