Spike åk 4-6

En motordriven figur i lego från skolbesöket motordrivna figurer hos expectrum. Fotograf: Matilda Hildingsson

Med hjälp av det nya materialet LEGO SPIKE får eleverna följa digitala beskrivningar för att konstruera olika modeller och använda både motorer och färgsensorer. Därefter får de prova på att programmera sina byggen. Undersökande, utforskande och praktiskt blir konstruktioners och programmeringens betydelse och påverkan tydlig och visuell – under lekfulla former. Kunskapsutveckling på bästa sätt!

Aktiviteten pågår under 90 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR11)

Teknik

Förmågor

 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Centralt innehåll

Åk. 4 – 6

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering
 • Hur olika komponenter samverkar i enkla tekniska system.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Hur teknik ingår i och förändrar förutsättningar för olika yrken och inom alla samhällsområden.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika tekniska lösningar.

Kunskapskrav för betyget E i slutet av åk. 6

 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under  arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Matematik

Centralt innehåll

Åk. 4 – 6

 • Programmering i visuella programmeringsmiljöer.