Motordrivna figurer åk 2-9

En motordriven bil i lego från skolbesöket motordrivna figurer hos expectrum. Fotograf: Matilda Hildingsson

Under detta skolbesök får eleverna, med hjälp av LEGO® Education Teknik och Vetenskap, bygga en figur som omvandlar elektrisk energi till rörelseenergi. Övningen låter eleverna träna på att samarbeta och följa en byggbeskrivning samtidigt som de praktiskt får arbeta med mekanik och konstruktioner. Utmaningen ligger i att utforska, undersöka och prova sig fram. Hur kan kugghjulen sitta och vad får det för påverkan på legobyggets rörelser?

Aktiviteten pågår under 90 minuter.

Kopplingar till läroplanen (LGR11)

Teknik

Förmågor

 • Identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion.
 • Använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer.

Centralt innehåll Åk 1-3

 • Några vanliga föremål där enkla mekanismer används för att uppnå en viss funktion.
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.

Matematik

Centralt innehåll Åk. 1-3

 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.

Åk. 4-6

 • Vardagliga föremål som består av rörliga delar och hur de rörliga delarna är sammanfogade med hjälp av olika mekanismer för att överföra och förstärka krafter.
 • Hur vanliga hållfasta och stabila konstruktioner är uppbyggda.
 • Tekniska lösningar som utnyttjar elkomponenter för att få åstadkomma ljud, ljus eller rörelse.
 • Ord och begrepp för att benämna, samtala om tekniska lösningar.

Åk. 7-9

 • Styr-och reglersystem i tekniska lösningar för överföring och kontroll av kraft och rörelse.
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Tekniska lösningar för hållfasta konstruktioner t.ex balkformer.

Kunskapskrav åk. 6

 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Eleven kan på ett enkelt sätt beskriva och ge exempel på några hållfasta och stabila konstruktioner i vardagen, deras uppbyggnad och de material som används.
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang, dels kring hur några föremål eller tekniska system i samhället har förändrats över tid och dels kring tekniska lösningars fördelar och nackdelar för individ, samhälle och miljö.

Kunskapskrav åk. 9

 • Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan några material och deras användning i tekniska lösningar.
 • Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller  rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda  resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
En motordriven figur i lego från skolbesöket motordrivna figurer hos expectrum. Fotograf: Matilda Hildingsson